تربیت کاربر اداری تربیت کاربر اداری


در این دوره تایپ ده انگشتی حرفه ای و آموزش کار با برنامه Word به صورت حرفه ای آموزش داده می شود.