Wireless Wireless


در این دوره آموزشی هدف تنظیم، پیاده سازی و پشتیبانی شبکه های وایرلس، در شبکه هایی است که از تجهیزات سیسکو و یا میکروتیک استفاده می کنند.