نمونه فیلم تدریس مهندس برازنده نمونه فیلم تدریس مهندس برازنده


فقط می توان گفت تدریس هومن برازنده فوق العاده است. او یک استاد تمام عیار است. امکان این نیست که کلاس درس این مدرس را با کلمات توصیف کرد. پیشنهاد  می کنیم یا به عنوان مهمان به مجتمع مراجعه کنید و به صورت رو در رو از دانشجویان در مورد مهندس برازنده نظر خواهی کنید و یا نظر دانشجویان رو در سایت دکتر هدایتی مطالعه کنید. نمونه ای از بیان و نحوه تدریس مهندس برازنده را در فیلم زیر ببینید.

 

آموزشگاه کامپیوتر دکتر هدایتی