Advanced Machine Learning Advanced Machine Learning


در این دوره توانایی های تکمیلی در حوزه Machine Learning اعم از پردازش تصویر و  Natural Language Processing یا NLP و کتابخانه های مربوط به این حوزه ها اعم از TensorFlow و PyTorch و توانایی تکنیک های پیشرفته Machine Learning در سطح بین المللی را کسب می نمایید. در پایان این دوره شرکت کنندگان توانایی کار در حوزه Data Science و Machine Learning در کلیه شرکت های اروپایی، آمریکایی و آسیایی را خواهند داشت.

آموزشگاه کامپیوتر دکتر هدایتی