نمونه فیلم تدریس مهندس سیفی نمونه فیلم تدریس مهندس سیفی


چند نمونه فیلم کوتاه از روش تدریس مهندس علیرضا سیفی مدرس توانمند و فعال حوزه Data Science در مورد دوره های Linux و VoIP. 

 

آموزشگاه کامپیوتر دکتر هدایتی