موفقیت آقای فرید قریشی در نوزدهمین مسابقات ملی مهارت کشوری موفقیت آقای فرید قریشی در نوزدهمین مسابقات ملی مهارت کشوری

  • نتایج نهایی نوزدهمین المپیاد ملی مهارت کشوری: