کسب مقام نقره ی المپیاد کشوری در رشته مدیریت سیستم های تحت شبکه کسب مقام نقره ی المپیاد کشوری در رشته مدیریت سیستم های تحت شبکه

  • نتایج نهایی نوزدهمین المپیاد ملی مهارت کشوری: