یک نمونه از گواهینامه ها یک نمونه از گواهینامه ها

این گواهینامه ها درصورتی‌ که ترجمه شوند و به مهر دادگستری و وزارت امور خارجه ممهور شوند، در خارج از کشور نیز اعتبار داشته و قابلیت تبدیل به مدارک سازمان جهانی کار یا ILO را دارند. 

آموزشگاه کامپیوتر دکتر هدایتی