ما از شما محافظت می کنیم ما از شما محافظت می کنیم

  • با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی و اصول فاصله گذاری در محیط مجتمع از شما محافظت می کنیم.

بین تمامی کلاس ها حد اقل یک فاصله زمانی یک ساعته وجود دارد.
در این فاصله زمانی کلاس به طور کامل ضد عفونی می شود.
جریان هوا و تهویه مناسب در کلیه کلاس ها برقرار است.
فاصله مناسب بین کلیه فراگیران در کلاسها رعایت می شود.

Snow
Forest
Mountains
 
 
 
  • همراه با هم این مرحله را سپری می کنیم.