تاریخ برگزاری آزمونها تاریخ برگزاری آزمونها

با توجه به شیوع ویروس COVID-19 و طرح فاصله گذاری اجتماعی، فعلا آزمونهای سازمان فنی و حرفه ای برگزار نمی شوند.