Penetrating with python Penetrating with python


زبان برنامه نویسی Python یکی از محبوب ترین زبان های برنامه نویسی است که هکرها و برنامه نویسی اکسپلویت ها و ابزارهای نفوذگری خود از آن استفاده می کنند. دانشجویان با برنامه نویسی ابزارهای مختلف تست نفوذ و اکسپلویت با زبان برنامه نویسی Python آشنا می شوند.

  • پیش نیاز دوره:

آشنایی با زبان برنامه نویسی Python

  • مخاطبین دوره:

کارشناسان امنیت و برنامه نویسان

  • مزایای دوره:

ارائه مدرک معتبر
برگزاری دوره ها بصورت کاملا عملی
استفاده از لابراتور مجهز
 امکان معرفی دانشجویان دوره به بازار کار مرتبط به دوره ها
تخفیف جهت حضور در دوره های بعدی
دريافت مدرک بين المللی مرتبط

  • طول دوره:

30 ساعت

  • سرفصل های دوره:

 SEC573.1: Essentials Workshop with pyWars
Syntax
Variables
Math Operators
Strings
Functions
Modules
Control Statements
Introspection

  SEC573.2: Essentials Workshop with MORE pyWars
Lists
Loops
Tuples
Dictionaries
The Python Debugger
Coding Tips
Tricks and Shortcuts
System Arguments
ArgParser Module

  SEC573.3: Defensive Python
File Operations
Python Sets
Regular Expressions
Log Parsing
Data Analysis Tools and Techniques
Long-Tail/Short-Tail Analysis
Geolocation Acquisition
Blacklists and Whitelists
Packet Analysis
Packet Reassembly
Payload Extraction

  SEC573.4: Forensics Python
Acquiring Images from Disk
Memory and the Network
File Carving
The STRUCT module
Raw Network Sockets and Protocols
Image Forensics and PIL
SQL Queries
HTTP Communications with Python Built in Libraries
Web Communications with the Requests Module

  SEC573.5: Offensive Python
Network Socket Operations
Exception Handling
Process Execution
Blocking and Non-blocking Sockets
Using the Select Module for Asynchronous Operations
Python Objects
Argument Packing and Unpacking

  SEC573.6: Capture-the-Flag Challenge