+Network +Network


آموزشهای مقدماتی دوره Network+ شرکت CompTIA که برای آشنایی کودکان با اصول شبکه های کامپیوتری بسیار مفید است.