356_نتایج کتبی آزمون مرداد ماه 89 مرکز شماره یک برادران تبريز

 

نام استاندارد نام استاندارد نام خانوادگی نام نام پدر امتیاز وضعیت
رایانه کار ICDL1 رایانه کار ICDL1 خندانی داغلیان اکرم ناصر 75 قبول
رایانه کار ICDL2 رایانه کار ICDL2 اسدی سیده زهرا سید مرتضی 62/50 قبول
رایانه کار1 رایانه کار1 پاسی بیرق آزیتا محمد غ غائب
رایانه کار2 رایانه کار2 امید ساجدی سیده سپیده سید محسن 57/50 قبول
رایانه کار2 رایانه کار2 حسین انهاری حاجیه حسن غ غائب
رایانه کار2 رایانه کار2 حیدری پروانه ماشاءله غ غائب
رایانه کار2 رایانه کار2 ستاری ارمنیان فاطمه محمد 72/50 قبول
رایانه کار2 رایانه کار2 محمدپور چراغچی امیررضا عزیز غ غائب
رایانه کار2 رایانه کار2 محمدی اقدم صفیه حمزه غ غائب
رایانه کار2 رایانه کار2 موثق پور اکبری علیرضا محمدصادق 67/50 قبول