350_نتايج آزمون كتبي خرداد ماه 89 مركز دو تبريز

 

نام استاندارد نام خانوادگی نام نام پدر جنسیت کد ملی تاریخ آزمون عملی ساعت آزمون عملی نمره عملی
حسابدار صنعتی مقدماتی(تخصصی) ارمیری لیدا فیروز زن 1381982662 89/4/12 11:30 48
حسابدار صنعتی مقدماتی(تخصصی) امیرزاده پریسا سعید زن 1361105658 89/4/12 11:30 52
حسابدار صنعتی مقدماتی(تخصصی) امیری جوقان کوچک توحید جمشید مرد 1710100257 89/4/12 11:30 غ
حسابدار صنعتی مقدماتی(تخصصی) بهرامی فر حسنیه محمد زن 1372057676 89/4/12 11:30 80
حسابدار صنعتی مقدماتی(تخصصی) پاسدار بخشایش رویا عبدالرحیم زن 1382507704 89/4/12 11:30 90
حسابدار صنعتی مقدماتی(تخصصی) جعفری قمرکندی بهنام مختار مرد 1360909168 89/4/12 11:30 80
حسابدار صنعتی مقدماتی(تخصصی) حافظی بهناز سیروس زن 1376677091 89/4/12 11:30 74
حسابدار صنعتی مقدماتی(تخصصی) حکیم نیا فاطمه علی اکبر زن 2802788086 89/4/12 11:30 72
حسابدار صنعتی مقدماتی(تخصصی) خلیل زاد بهروزیان سمیه اکبر زن 1381129366 89/4/12 11:30 72
حسابدار صنعتی مقدماتی(تخصصی) طاهری فریبا حاجت علی زن 4622177129 89/4/12 11:30 95
حسابدار صنعتی مقدماتی(تخصصی) فتحی یوسف آباد مجید جعفر مرد 1364231441 89/4/12 11:30 غ
حسابدار صنعتی مقدماتی(تخصصی) قاسمی میاردان محمود آقا مرد 1382420188 89/4/12 11:30 73
حسابدار صنعتی مقدماتی(تخصصی) قدرت ازلی سجاد صمد مرد 1377583600 89/4/12 11:30 40
حسابدار صنعتی مقدماتی(تخصصی) متین هنگامه بهروز زن 3732023397 89/4/12 11:30 95
حسابدار صنعتی مقدماتی(تخصصی) محمدی خونیقی محمد فرج اله مرد 1502284278 89/4/12 11:30 75
حسابدار صنعتی مقدماتی(تخصصی) مددی رقیه میکائیل زن 1739901851 89/4/12 11:30 45
حسابدار صنعتی مقدماتی(تخصصی) نیک فرجام معصومه علی اصغر زن 1382289960 89/4/12 11:30 97
حسابدار مالی (صنایع) 2 بشیری مهر مسعود یعقوب مرد 1690096561 89/4/12 11:30 74
حسابدار مالی (صنایع)1 آلهویردی اصل نیق معصومه ابراهیم زن 1380365041 89/4/12 11:30 85
حسابدار مالی (صنایع)1 اسدی رقیه محمد زن 1374274348 89/4/12 11:30 76
حسابدار مالی (صنایع)1 امیررسولی نژاد خلجانی مرضیه صمد زن 1382102208 89/4/12 11:30 72
حسابدار مالی (صنایع)1 با فهمی صغری محمد زن 1381046630 89/4/12 11:30 88
حسابدار مالی (صنایع)1 بامدادزرنقی حبیبه اسرافیل زن 1372996842 89/4/12 11:30 70
حسابدار مالی (صنایع)1 برزگرنوشهر زهرا سیف علی زن 1382782411 89/4/12 11:30 70
حسابدار مالی (صنایع)1 بزمی لله لو میلاد رسول مرد 1361536330 89/4/12 11:30 51
حسابدار مالی (صنایع)1 بناء خطیبی خدیجه ابراهیم زن 1379191629 89/4/12 11:30 50
حسابدار مالی (صنایع)1 رهبرنیازی مریم علی زن 1376708272 89/4/12 11:30 74
حسابدار مالی (صنایع)1 سقازادگان رقیه رحیم زن 1378308107 89/4/12 11:30 73
حسابدار مالی (صنایع)1 سلطان محمدی لیلا علی زن 0059639857 89/4/12 11:30 62
حسابدار مالی (صنایع)1 شکوری اسکوئی نسرین اصغر زن 1377434877 89/4/12 11:30 54
حسابدار مالی (صنایع)1 طالبی رواسجانی فریبا عیسی زن 1382696612 89/4/12 11:30 58
حسابدار مالی (صنایع)1 عاری فریبا محمد زن 1378403770 89/4/12 11:30 80
حسابدار مالی (صنایع)1 علیزاده بهناز یوسف زن 1360640266 89/4/12 11:30 20
حسابدار مالی (صنایع)1 علیزاده قورخانه چی آیلار محمدرضا زن 1382090714 89/4/12 11:30 78
حسابدار مالی (صنایع)1 قلی پورفیضی کریم محمد مرد 1377925609 89/4/12 11:30 63
حسابدار مالی (صنایع)1 قلیچ خان بهناز محمد زن 1381053602 89/4/12 11:30 98
حسابدار مالی (صنایع)1 قهرمان نژاد رضا ایوب مرد 1690015225 89/4/12 11:30 71
حسابدار مالی (صنایع)1 کهن المیرا فیروز زن 1381801927 89/4/12 11:30 غ
حسابدار مالی (صنایع)1 کیانی معصومه علی اکبر زن 1378131691 89/4/12 11:30 38
حسابدار مالی (صنایع)1 محمدزاده لیدا اکبر زن 1376826331 89/4/12 11:30 52
حسابدار مالی (صنایع)1 محمودیان سهیلا حعفر زن 1382677987 89/4/12 11:30 42
حسابدار مالی (صنایع)1 نظری محمد رضا فرخ مرد 1382317727 89/4/12 11:30 32
حسابدار مالی (صنایع)1 نوحی بهناز باباجان زن 1502609703 89/4/12 11:30 غ
حسابدار مالی (صنایع)1 نور محمدی امیر قربانعلی مرد 1360755624 89/4/12 11:30 غ
حسابدار مالی (صنایع)1 وظیفه اسفهلان شکوفه محمد زن 1382246651 89/4/12 11:30 81
حسابدار مالی (صنایع)1 همتجو مهناز عباس زن 1382159196 89/4/12 11:30 81/5
رایانه کار حسابدار مالی امینی میثم یوسف مرد 1360427635 89/4/14 15:30 50
رایانه کار حسابدار مالی چوپانی پیمان حسین مرد 1382163592 89/4/14 15:30 60
رایانه کار حسابدار مالی حسن پور وحیده ولی زن 1381931170 89/4/12 15:30 غ
رایانه کار حسابدار مالی رحمانی ژیلا هدایت زن 1376784432 89/4/12 15:30 50
رایانه کار حسابدار مالی سلطانی جاوید اسداله مرد 1360069562 89/4/14 15:30 75
رایانه کار حسابدار مالی صادقپور عباس نقدعلی مرد 1374287288 89/4/14 15:30 75
رایانه کار حسابدار مالی عباسپور نصراله ابراهیم مرد 1501210327 89/4/14 15:30 85
رایانه کار حسابدار مالی نایبی اسراء شاهرخ زن 5050018757 89/4/12 15:30 50
رایانه کار حسابدار مالی هاشم پور اعظم یداله زن 1360411501 89/4/12 15:30 غ
رایانه کار حسابدار مالی یعقوبی ائل ناز خلیل زن 1375848917 89/4/12 15:30 75
رایانه کارحسابدارمالی حقیقی کردآباد نازیلا علیرضا زن 1550468413 89/4/12 15:30 60
رایانه کارحسابدارمالی رفیقی قازانچائی حانیه علی زن 1360273050 89/4/12 15:30 70
رایانه کارحسابدارمالی روح بخش خسروشاهی ساناز احد زن 1709935121 89/4/14 15:30 غ
رایانه کارحسابدارمالی فخیم مرادی سمیرا محمد زن 1382040482 89/4/14 15:30 60
مسئول حقوق و دستمزد احمدخانی الناز اژدر زن 1360027335 89/4/12 11:30 78
مسئول حقوق و دستمزد بیدل قراملک ثریا علی زن 1377541195 89/4/12 11:30 30
مسئول حقوق و دستمزد جعفر نژاد منصوره قربانعلی زن 4911729864 89/4/12 11:30 39
مسئول حقوق و دستمزد خالقی چنزق سهیلا الهویردی زن 1382423901 89/4/12 11:30 31
مسئول حقوق و دستمزد سعیدی فر رضا حسین مرد 1570733333 89/4/12 11:30 85
مسئول حقوق و دستمزد غلامی بابک حسین مرد 1381696872 89/4/12 11:30 73
مسئول حقوق و دستمزد کرمی پروانه حسین زن 1382562901 89/4/12 11:30 82
مسئول حقوق و دستمزد مهامدی تیکمه داش مهین حمید زن 1378450345 89/4/12 11:30 غ
مسئول حقوق و دستمزد ولی زاده اقدم عطا سعید مرد 1360703969 89/4/12 11:30 29
حسابدار مالی (صنایع)1 محمود لو ناصر           غ
حسابدار مالی (صنایع)1 ذاکری محمد رضا           غ
حسابدار مالی (صنایع)1 صادق پور عباس           43
حسابدار مالی (صنایع)1 آقاپور  سیامک           30
حسابدار مالی (صنایع)1 بهروز شریف رامین           25
حسابدار مالی (صنایع)1 حسن زاده مهدی           غ
حسابدار مالی (صنایع)1 رستمی پیمان           20
حسابدار مالی (صنایع)1 ذوالفقاری سمیه           غ
حسابدار مالی (صنایع)1 مهامدی تیکمه داش مهین           40
مسئول حقوق و دستمزد احمدیان وحیده           غ
مسئول حقوق و دستمزد رزمی رقیه           27
حسابدار مالی (صنایع) 2 برادر یزد چیان محمد رضا           85
حسابدار مالی (صنایع) 2 مجید  محمد            20