نتيجۀ نهايي آزمون كتبي مركز يك تبريز

 

نام نام خانوادگی نام پدر نام استاندارد تاریخ آزمون امتیاز تاریخ عملی
الهام اسبقی پور تکمه داش رحیم برنامه نویس زبان VISUAL-BASIC 1389/09/18 42/50 مردود کتبی
نعیمه اسمعیلی کلوانق تراب برنامه نویس زبان VISUAL-BASIC 1389/09/18 37/50 مردود کتبی
کتایون امانی کیوان برنامه نویس زبان VISUAL-BASIC 1389/09/18 60 جهت رویت زمان عملی مراجعه به سایت در مورخه 89/10/06
جلیل ایزدیار باسمنج محمد برنامه نویس زبان VISUAL-BASIC 1389/09/18 32/50 مردود کتبی
رامین تنهائی گل آخور رحیم برنامه نویس زبان VISUAL-BASIC 1389/09/18 52/50 جهت رویت زمان عملی مراجعه به سایت در مورخه 89/10/06
امیررضا زاهدی رضا برنامه نویس زبان VISUAL-BASIC 1389/09/18 27/50 مردود کتبی
سولماز سلطانی دیزج علی برنامه نویس زبان VISUAL-BASIC 1389/09/18 60 جهت رویت زمان عملی مراجعه به سایت در مورخه 89/10/06
ژاله شادباد غلامرضا برنامه نویس زبان VISUAL-BASIC 1389/09/18 22/50 مردود کتبی
فریده شیخ زاده بالااوغلان برنامه نویس زبان VISUAL-BASIC 1389/09/18 غ مردود کتبی
فهیمه غلامی خواجه محمدتقی برنامه نویس زبان VISUAL-BASIC 1389/09/18 70 جهت رویت زمان عملی مراجعه به سایت در مورخه 89/10/06
کبری محمدیان باجلو علی برنامه نویس زبان VISUAL-BASIC 1389/09/18 75 جهت رویت زمان عملی مراجعه به سایت در مورخه 89/10/06
مریم منصوری محسن برنامه نویس زبان VISUAL-BASIC 1389/09/18 57/50 جهت رویت زمان عملی مراجعه به سایت در مورخه 89/10/06
میترا مهدوی جاوید احد برنامه نویس زبان VISUAL-BASIC 1389/09/18 45 مردود کتبی
وحیده ارحمی محمد حسین رایانه کار ICDL2 1389/09/18 62/50 جهت رویت زمان عملی مراجعه به سایت در مورخه 89/10/06
فرنگیس اسدپور بک دمبر رایانه کار ICDL2 1389/09/18 82/50 جهت رویت زمان عملی مراجعه به سایت در مورخه 89/10/06
سیما بحری حسن رایانه کار ICDL2 1389/09/18 72/50 جهت رویت زمان عملی مراجعه به سایت در مورخه 89/10/06
الهام پورنعمت فرزانه کریم رایانه کار ICDL2 1389/09/18 82/50 جهت رویت زمان عملی مراجعه به سایت در مورخه 89/10/06
اقدس حجازی جلیل رایانه کار ICDL2 1389/09/18 72/50 جهت رویت زمان عملی مراجعه به سایت در مورخه 89/10/06
فائزه حجازی جلیل رایانه کار ICDL2 1389/09/18 غ مردود کتبی
فاطمه صغری حجازی جلیل رایانه کار ICDL2 1389/09/18 62/50 جهت رویت زمان عملی مراجعه به سایت در مورخه 89/10/06
شیرین دریانی خلیل رایانه کار ICDL2 1389/09/18 75 جهت رویت زمان عملی مراجعه به سایت در مورخه 89/10/06
منصوره رحیمی ساکت اسداله رایانه کار ICDL2 1389/09/18 42/50 مردود کتبی
اکرم رستم آبادی عزت رایانه کار ICDL2 1389/09/18 80 جهت رویت زمان عملی مراجعه به سایت در مورخه 89/10/06
زهرا رضازاده سنگی فرمان رایانه کار ICDL2 1389/09/18 77/50 جهت رویت زمان عملی مراجعه به سایت در مورخه 89/10/06
نسرین رومیان فر اسدالله رایانه کار ICDL2 1389/09/18 غ مردود کتبی
حکیمه زارع نوروزی نقی رایانه کار ICDL2 1389/09/18 غ مردود کتبی
زینب زارعی رسول رایانه کار ICDL2 1389/09/18 72/50 جهت رویت زمان عملی مراجعه به سایت در مورخه 89/10/06
حنانه سپهدار حسن رایانه کار ICDL2 1389/09/18 80 جهت رویت زمان عملی مراجعه به سایت در مورخه 89/10/06
لیلا سلطانی ستو بادی حیدر رایانه کار ICDL2 1389/09/18 غ مردود کتبی
سمیه صالح پور مسعود رایانه کار ICDL2 1389/09/18 67/50 جهت رویت زمان عملی مراجعه به سایت در مورخه 89/10/06
مینا صدری عبا رایانه کار ICDL2 1389/09/18 90 جهت رویت زمان عملی مراجعه به سایت در مورخه 89/10/06
رعنا صمدی فرد قدرت رایانه کار ICDL2 1389/09/18 87/50 جهت رویت زمان عملی مراجعه به سایت در مورخه 89/10/06
مهسا ضمیری اشتلقی صمد رایانه کار ICDL2 1389/09/18 67/50 جهت رویت زمان عملی مراجعه به سایت در مورخه 89/10/06
عاطفه عابدی حاجی علیلو بهمن رایانه کار ICDL2 1389/09/18 87/50 جهت رویت زمان عملی مراجعه به سایت در مورخه 89/10/06
اشرف عراقی میرهاشم رایانه کار ICDL2 1389/09/18 90 جهت رویت زمان عملی مراجعه به سایت در مورخه 89/10/06
سمیرا علی زاده خدیوی محمد رضا رایانه کار ICDL2 1389/09/18 65 جهت رویت زمان عملی مراجعه به سایت در مورخه 89/10/06
فهیمه غلامی خداپرست محمد حسین رایانه کار ICDL2 1389/09/18 82/50 جهت رویت زمان عملی مراجعه به سایت در مورخه 89/10/06
هانیه فرشکار اسمعیلی یوسف رایانه کار ICDL2 1389/09/18 55 جهت رویت زمان عملی مراجعه به سایت در مورخه 89/10/06
مریم قاسمی بیرق اسد رایانه کار ICDL2 1389/09/18 67/50 جهت رویت زمان عملی مراجعه به سایت در مورخه 89/10/06
عذرا کاظمی قره بابا عبدالحسین رایانه کار ICDL2 1389/09/18 غ مردود کتبی
لیلا کمپانی جعفری یداله رایانه کار ICDL2 1389/09/18 87/50 جهت رویت زمان عملی مراجعه به سایت در مورخه 89/10/06
آزیتا گل محمدی قراجه عیسی رایانه کار ICDL2 1389/09/18 80 جهت رویت زمان عملی مراجعه به سایت در مورخه 89/10/06
سکینه محمدزاده اصل اسحق رایانه کار ICDL2 1389/09/18 75 جهت رویت زمان عملی مراجعه به سایت در مورخه 89/10/06
حکیمه محمدی هریس محمد حسن رایانه کار ICDL2 1389/09/18 85 جهت رویت زمان عملی مراجعه به سایت در مورخه 89/10/06
سعیده نجاری صالح رایانه کار ICDL2 1389/09/18 82/50 جهت رویت زمان عملی مراجعه به سایت در مورخه 89/10/06
لیلی ابراهیمی بخش مند کاظم رایانه کار1 1389/09/18 87/50 جهت رویت زمان عملی مراجعه به سایت در مورخه 89/10/06
علی اصغری برنج آبادی زیداله رایانه کار1 1389/09/18 57/50 جهت رویت زمان عملی مراجعه به سایت در مورخه 89/10/06
افسانه بوسلیکی ابراهیم خلیل رایانه کار1 1389/09/18 50 جهت رویت زمان عملی مراجعه به سایت در مورخه 89/10/06
رقیه پناهی قره کوشن عباس رایانه کار1 1389/09/18 62/50 جهت رویت زمان عملی مراجعه به سایت در مورخه 89/10/06
آرزو تارویردی جهانگیر رایانه کار1 1389/09/18 70 جهت رویت زمان عملی مراجعه به سایت در مورخه 89/10/06
فاطمه دلیر عبدالحسین نیا عبدالحسین رایانه کار1 1389/09/18 77/50 جهت رویت زمان عملی مراجعه به سایت در مورخه 89/10/06
فضه ذاکری محمود رایانه کار1 1389/09/18 غ مردود کتبی
رویا علی نژاد طایفه قریبه سخاوت رایانه کار1 1389/09/18 37/50 مردود کتبی
مهری قربان زاده لیقوانه محمد رایانه کار1 1389/09/18 غ مردود کتبی
آمنه قربانعلی زاده شکری علی اکبر رایانه کار1 1389/09/18 60 جهت رویت زمان عملی مراجعه به سایت در مورخه 89/10/06
رقیه قهرمانی میکائیل رایانه کار1 1389/09/18 50 جهت رویت زمان عملی مراجعه به سایت در مورخه 89/10/06
زهره محسنی فسقندیس عباسقلی رایانه کار1 1389/09/18 75 جهت رویت زمان عملی مراجعه به سایت در مورخه 89/10/06
فریبا محمدوند فرزانه رحیم رایانه کار1 1389/09/18 75 جهت رویت زمان عملی مراجعه به سایت در مورخه 89/10/06
منیره محمودیان ملامحمود زلفعلی رایانه کار1 1389/09/18 72/50 جهت رویت زمان عملی مراجعه به سایت در مورخه 89/10/06
منیره یوسفی کله خانه علی مدد رایانه کار1 1389/09/18 67/50 جهت رویت زمان عملی مراجعه به سایت در مورخه 89/10/06
رباب باباپور احمد رایانه کار2 1389/09/18 60 جهت رویت زمان عملی مراجعه به سایت در مورخه 89/10/06