نتيجۀ كتبي آذر ماه 1389 مركز دو تبريز

 

نام نام خانوادگی نام پدر نام استاندارد آموزشگاه تاریخ آزمون امتیاز وضعیت
شهره ارشاد زاده مرتضی حسابدارعمومی مقدماتی هدایتی 1389/09/18 64 قبول
نادر جوادی میاردان غلام رضا حسابدارعمومی مقدماتی هدایتی 1389/09/18 72 قبول
محمد رضا خوش فطرت یونس حسابدارعمومی مقدماتی هدایتی 1389/09/18 80 قبول
زهرا رضا پور نبرین رسول حسابدارعمومی مقدماتی هدایتی 1389/09/18 68 قبول
پری ناز شاکری فر عباداله حسابدارعمومی مقدماتی هدایتی 1389/09/18 76 قبول
محمد رضا فتح اله پوراصل امیر حسابدارعمومی مقدماتی هدایتی 1389/09/18 68 قبول
وحیده کریمی عبدالرحیم حسابدارعمومی مقدماتی هدایتی 1389/09/18 64 قبول
نگین محمدی پرویز حسابدارعمومی مقدماتی هدایتی 1389/09/18 52 قبول
فرانک ملکی داریوش حسابدارعمومی مقدماتی هدایتی 1389/09/18 84 قبول
مریم منتظر بهشت اکبر حسابدارعمومی مقدماتی هدایتی 1389/09/18 68 قبول
فرشته آمده ابولفضل حسابداری صنعتی مقدماتی ( تخصصی ) هدایتی 1389/09/18 77/50 قبول
الناز احمد خانی اژدر حسابداری صنعتی مقدماتی ( تخصصی ) هدایتی 1389/09/18 52/50 قبول
مریم افکاریان عبداله حسابداری صنعتی مقدماتی ( تخصصی ) هدایتی 1389/09/18 65 قبول
فریبا امین غربالی جهانگیر حسابداری صنعتی مقدماتی ( تخصصی ) هدایتی 1389/09/18 50 قبول
مسعود بشیری مهر یعقوب حسابداری صنعتی مقدماتی ( تخصصی ) هدایتی 1389/09/18 82/50 قبول
وحیده جباری اصغر حسابداری صنعتی مقدماتی ( تخصصی ) هدایتی 1389/09/18 77/50 قبول
مهسا حاتم لوی سعد آبادی محمد حسابداری صنعتی مقدماتی ( تخصصی ) هدایتی 1389/09/18 85 قبول
منوجهر حکیمی فرد قلی حسابداری صنعتی مقدماتی ( تخصصی ) هدایتی 1389/09/18 75 قبول
مهری خان محمدی شاملو محمود حسابداری صنعتی مقدماتی ( تخصصی ) هدایتی 1389/09/18 60 قبول
محمد سیفی سرای بهلول حسابداری صنعتی مقدماتی ( تخصصی ) هدایتی 1389/09/18 55 قبول
بهناز قلیچ خانی محمد حسابداری صنعتی مقدماتی ( تخصصی ) هدایتی 1389/09/18 75 قبول
ثریا کوپالی تکمه داش محمد حسین حسابداری صنعتی مقدماتی ( تخصصی ) هدایتی 1389/09/18 72/50 قبول
مهناز همت جو عباس حسابداری صنعتی مقدماتی ( تخصصی ) هدایتی 1389/09/18 67/50 قبول
مینا یوسف زاده شریفی علی اصغر حسابداری صنعتی مقدماتی ( تخصصی ) هدایتی 1389/09/18 80 قبول
ربابه احمد شاد باد ابراهیم رایانه کار حسابدار مالی هدایتی 1389/09/18 80 قبول
لیلا ژاله فر بیوک رایانه کار حسابدار مالی هدایتی 1389/09/18 80 قبول
الهام نایبی شهابی احد رایانه کار حسابدار مالی هدایتی 1389/09/18 64 قبول
هانیه عابدی قبائیای غفار مسئول حقوق و دستمزد هدایتی 1389/09/18 77/50 قبول
مینا عاقل ملا محمود سردار مسئول حقوق و دستمزد هدایتی 1389/09/18 87/50 قبول